ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทนา เรียนไธสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิภา ฮุ่งหวล
ครู คศ.2

นางเอมอร ไกรศร
ครู คศ.2

นางแสงเทียน แก้วนคร
ครู คศ.3